Laadukkaat toimistotarvikkeet ovelle toimitettuna

Toimituskulut 15 € / tilaus (alv. 0%). Yli 150 € tilauksiin ilmainen toimitus!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TopOffice Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.4.2018. Viimeisin muutos 28.4.2018.

 

  1. Rekisterinpitäjä

TopOffice Oy

Aleksis Kiven Katu 24 A

33200 Tampere

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Jukka Hankaniemi

Puhelin: 045 121 5367

Sähköposti: asiakaspalvelu@toimistotuote.fi

 

3. Rekisterin nimi

TopOfficen Oy:n asiakas- ja verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkokaupasta ostamisen ja siellä asioimisen helpottaminen, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää henkilörekisteriä.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-        henkilön etu- ja sukunimi

-        henkilön kotipaikka

-        henkilön osoitetiedot, toimitus- ja laskutusosoite

-        henkilön sähköpostiosoite

-        henkilön puhelinnumero

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille tietojen käyttöön liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

-        Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso

-        Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Käyttäjällä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yritykseen yhteyttä

-        Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus koska tahansa vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai pyytää tietojen poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohtien 1. tai 2. yhteystietojen mukaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohtien 1. tai 2. yhteystietojen mukaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).